Lögregluskólinn

Síðast uppfært: 18 Mars 2015 klukkan 14:50

Fjallað er um hlutverk Lögregluskóla ríkisins, stjórn skólans og starfslið, inntökuskilyrði, námstilhögun og prófkröfur í lögreglulögum og reglugerð um Lögregluskóla ríkisins.

Lögregluskóli ríkisins er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir innanríkisráðherra og er í sömu tengslum við embætti ríkislögreglustjóra og lögregluembættin í landinu. Skólinn skal starfrækja grunnnámsdeild er veiti lögreglunemum menntun í almennum lögreglufræðum og framhaldsdeild er veiti starfandi lögreglumönnum símenntun, framhaldsmenntun og sérmenntun.

Skólanum er heimilt, í samráði við ríkislögreglustjóra, að halda námskeið fyrir aðra handhafa lögregluvalds en lögreglumenn og aðra starfsmenn lögreglu og hliðstæðra embætta eða stofnana.

Skólinn skal vera vettvangur rannsókna í lögreglufræðum og stjórnvöldum til ráðgjafar um lögreglumálefni.

Skólastjóri, sem innanríkisráðherra skipar, annast daglega stjórn og rekstur Lögregluskólans. Einnig ber hann ábyrgð á faglegu starfi innan skólans. Skólastjóri skal fullnægja sömu skilyrðum til skipunar í embætti og lögreglustjórar og hafa staðgóða þekkingu á lögreglumálefnum. Skólastjóri er Karl Gauti Hjaltason.