Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla á starfsstöðum ríkislögreglustjóra

Ábyrgðaraðili vöktunar er: Embætti ríkislögreglustjóra (hér eftir RLS), Skúlagötu 21, 101 Reykjavík, sími 444-2500, netfang: rls@rls.is

Embætti ríkislögreglustjóra (hér eftir RLS) viðhefur rafræna vöktun á grundvelli lögmætra hagsmuna RLS í öryggis- og eignavörsluskyni.

Vöktun með eftirlitsmyndavélum er viðhöfð allan sólarhringinn. RLS er ábyrgðaraðili vöktunarinnar og tryggir öryggi persónuupplýsinga þeirra sem vöktun sæta. RLS er umhugað að allir sem sæti vöktun séu þess varir og því gerir RLS grein fyrir vöktun með skýrum hætti.

Vöktunin fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna RLS í tengslum við eigna- og öryggisvörslu, sbr. 6. tölul. 9. gr. laga nr. 90/2018 og f-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. Við vöktun gætir RLS þess sérstaklega að gæta meðalhófs og ganga ekki lengra en þörf krefur til þess að virða einkalífsrétt þeirra er vöktun beinist að.

 

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar er RLS.

Um eftirlitsmyndavéla fer skv. reglum nr. 50/2023 um rafræna vöktun. Unnmið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem hafa farið um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra. Engum gögnum er safnað um einstaklinga og engin gögn eru geymd lengur en í þrjátíu daga nema sérstök rök séu færð fyrir því skv. 11. gr. fyrrnefndra reglna.

Ákveðnir verkferlar eru um skoðun myndefnis úr öryggismyndavélum. Slíkt er einungis skoðað af þeim sem hafa skýra heimild til þess, sé tilefni til.

 

Réttur þeirra sem vöktun sæta

Sá sem sætt hefur rafrænni vöktun á rétt á að skoða myndbandsupptökur sem til verða um hann við vöktunina. Skal heimila skoðun jafn fljótt og auðið er og eigi síðar en innan eins mánaðar frá móttöku slíkrar beiðni. Þetta á þó ekki við ef réttur þess sem sætt hefur vöktuninni til að fá að skoða gögnin þykir eiga að víkja að nokkru eða öllu fyrir hagsmunum annarra en hans eigin og aðrar takmarkanir gildi ekki um aðgang á grundvelli laga. Er sérhver slík beiðni metin og tekin ákvörðun um hvaða upplýsingar eru veittar og hvernig fer með aðgang að þeim. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla reglugerðar (ESB) 2016/679..

 

Viðtakendur

Vöktun með eftirlitsmyndavélum er viðhöfð allan sólarhringinn í rauntíma á skjá hjá viðeigandi starfsfólki RLS. RLS miðlar ekki persónupplýsingum sem verða til við rafræna vöktun nema með skýru samþykki viðkomandi eða ef mælt er fyrir um miðlun upplýsinganna í lögum. Efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur jafnframt, þegar við á, verið afhent öðrum lögregluembættum. Einnig getur efni verið afhent tryggingafélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Sjá að öðru leyti 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

 

Réttur til að leggja fram kvörtun

Hægt er að hafa samband við persónuverndarfulltrúa RLS varðandi rafræna vöktun RLS á netfangið personuvernd@logreglan.is.

Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum, sjá vefsíðu þeirra www.personuvernd.is