16 Ágúst 2022 13:22

(English below)

Eldgosasvæðið í Meradölum er opið í dag en lokað á morgun, miðvikudag.  Vinsamlega kynnið ykkur leiðbeiningar á safetravel.is á slóðinni:   https://safetravel.is/eldgos

Samkvæmt talningu Ferðamálstofu fóru 5180 um gossvæðið í gær.  Sjá nánar á heimasíður Ferðamálastofu:  https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/ferdamenn-a-islandi/gosslod-geldingadalir  Gera má ráð fyrir að þessar tölur séu mun hærri.

Eftirlit viðbragðsaðila gekk vel í gær og í nótt en mörgum reynist gangan erfið og þurfa sumir aðstoð við að komast niður af fjalli.  Vísa þurfti nokkrum fjölskyldum frá gönguleið A þar sem ung börn voru með í för.   Flytja þurfti sjö þreytta göngumenn af fjalli.  Þá er skráð eitt ökklabrot eftir gærdaginn.

Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega.   Ólögmætur akstur utan vega varðar refsingu.  Sjá nánar á heimasíðu Umhverfisstofnunar:  https://www.ust.is/

Spá veðurvaktar um gasdreifingu

Sunnan 3-8 m/s fyrir hádegi og gas berst til norðurs og gæti orðið vart á Vatnsleysuströnd.

Mikilvæg skilaboð frá Veðurstofu fyrir þá sem ætla að fara að gosstöðvunum

  • Gasmengun við gosstöðvarnar getur alltaf farið yfir hættumörk, mengunin leggst undan vindi og því öruggast að horfa til eldgossins með vindinn í bakið.
  • Í hægviðri (<5 m/s) getur gas safnast fyrir í lægðum, þá stjórnast vindafar af landslagi og gas getur verið yfir hættumörkum langt upp í hlíðar, allan hringinn í kringum gosstöðvarnar. Í slíkum tilfellum þurfa áhorfendur að færa sig upp á fjöll og hryggi en ekki halda sig í brekkunum fyrir ofan.

Foreldrum með börn yngri en 12 ára verður snúið frá leið A af öryggisástæðum að svo stöddu.  Áætla má að ferðalagið taki að lágmarki 5 til 6 klukkustundir.  Gætt getur gasmengunar á gönguslóð og þá sérstaklega í nálægð við gosið.  Börn hafa minna þol gagnvart loftmengun og eru skilgreind sem viðkvæmur hópur.  Þá er ekki ráðlegt að börn dvelji lengur en 15 mínútur á stað þar sem loftmengun er yfir heilsuverndarmörkum, sjá upplýsingar á heimasíðu embættis landlæknis.

Börnum yngri en 12 ára er ekki hleypt að gosinu sjálfu og fylgjast viðbragðsaðilar með umferð við upphaf gönguleiðar A að gosinu.  Göngumenn fari gætilega og haldi sig fjarri hraunjaðri.  Þá er vakin athygli á því að enn er unnið að lagfæringum á þessari leið.

Öryggisreglur sæta reglulega endurskoðun.

Foreldrum ungra barna er bent á auðvelda gönguleið inn í Nátthaga þar sem skoða má hraunið sem rann í gosinu í fyrra.  Þaðan sést ekki til gossins inn í Meradölum.

Lokað verður inn á svæðið á morgun miðvikudag frá klukkan 04:00 vegna slæmrar veðurspár.   


The eruption site in Meradalir is open.   Please familiarize yourself with the instructions on safetravel.is at the URL:   https://safetravel.is/eldgos

According to the Icelandic Tourism Board’s count, 5180 people visited the eruption site yesterday.  For further information see the Icelandic Tourism Board’s website:  https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/ferdamenn-a-islandi/gosslod-geldingadalir  It can be assumed that these numbers are much higher.

The response team’s surveillance went well yesterday and last night, but many people find the hike difficult and some need help getting down from the mountain.  Several families with young children had to be turned away from trail A.   Seven tired hikers had to be transported down the mountain.  One broken ankle was recorded yesterday.

It is forbidden to drive motorized vehicles off-road.   Illegal off-road driving is punishable.  For further information, see the Environment Agency’s website:  https://www.ust.is/

The weather watch’s forecast on gas distribution

South 3-8 m/s before noon and gas travels north and could be noticed on Vatnsleysuströnd.

An important message from the Meteorological Agency for those planning to go to the eruption site

  • Gas pollution at the eruption site can always exceed the danger level, the pollution is downwind, so it is safest to look at the eruption with the wind at your back.
  • In light winds (<5 m/s) gas can accumulate in depressions, then the wind direction is controlled by the terrain and gas can be above the danger level far up the slopes, all the way around the eruption site. In such cases, the spectators have to move up the mountains and ridges and not stay on the slopes above.

Parents with children under 12 will be turned away from Route A for safety reasons at this time.  The journey can be estimated to take a minimum of 5 to 6 hours.  Gas pollution may be present on the hiking trail, especially in the vicinity of the eruption.  Children have less tolerance for air pollution and are defined as a vulnerable group.  It is also not advisable for children to stay longer than 15 minutes in a place where air pollution is above health protection limits, see information on the website of the Directorate of Health.

Children under the age of 12 are not allowed up to the eruption itself, and emergency personnel monitor traffic at the start of trail A to the eruption.  Hikers should proceed with caution and stay away from the edge of the lava.  Attention is also drawn to the fact that repairs are still being made on this route.

Safety rules are subject to regular review.

Parents of young children are advised of an easy route into Nátthagi, where you can view the lava that flowed in last year’s eruption.  From there, you can’t see the eruption in Meradalir.

The area will be closed tomorrow from 04:00 am, Wednesday, due to the bad weather forecast.