12 Ágúst 2022 12:02

(English below)

Eldgosasvæðið í Meradölum er opið.   Vinsamlega kynnið ykkur leiðbeiningar á safetravel.is á slóðinni:  https://safetravel.is/uncategorized-is/upplysingasida-vegna-eldsumbrota-a-reykjanesi?lang=is

Samkvæmt talningu Ferðamálstofu fóru 4.697 um gossvæðið í gær.

Eftirlit viðbragðsaðila gekk vel í gærkvöldi en það bar helst til tíðinda í nótt að 13 manna hópur villtist af leið A þrátt fyrir að gönguleiðin sé ágætlega vörðuð stikum.  Var þeim vísað rétta leið.  Sömu sögu er að segja af  5 manna hópi göngumanna. Enn er unnið að lagfæringum á gönguleiðinni.

Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega. Þó er heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum og snævi þakinni jörð utan vega utan þéttbýlis svo fremi jörð sé frosin eða snjóþekjan traust og augljóst að ekki sé hætta á náttúruspjöllum.  Ólögmætur akstur utan vega varðar refsingu.

Spá veðurvaktar um gasdreifingu
Suðvestan og vestan 5-10 m/s í dag. Gasmengun berst til austurs og gæti orðið vart í Ölfusi.

Mikilvæg skilaboð frá Veðurstofu fyrir þá sem ætla að fara að gosstöðvunum

*   Gasmengun við gosstöðvarnar getur alltaf farið yfir hættumörk, mengunin leggst undan vindi og því öruggast að horfa til eldgossins með vindinn í bakið.
*   Í hægviðri (<5 m/s) getur gas safnast fyrir í lægðum, þá stjórnast vindafar af landslagi og gas getur verið yfir hættumörkum langt upp í hlíðar, allan hringinn í kringum gosstöðvarnar. Í slíkum tilfellum þurfa áhorfendur að færa sig upp á fjöll og hryggi en ekki halda sig í brekkunum fyrir ofan.

Foreldrum með börn yngri en 12 ára verður snúið frá leið A af öryggisástæðum að svo stöddu.  Áætla má að ferðalagið taki að lágmarki 5 til 6 klukkustundir.  Gætt getur gasmengunar á gönguslóð og þá sérstaklega í nálægð við gosið.  Börn hafa minna þol gagnvart loftmengun og eru skilgreind sem viðkvæmur hópur.  Þá er ekki ráðlegt að börn dvelji lengur en 15 mínútur á stað þar sem loftmengun er yfir heilsuverndarmörkum, sjá upplýsingar á heimasíðu embættis landlæknis.
Börnum yngri en 12 ára er ekki hleypt að gosinu sjálfu og fylgjast viðbragðsaðilar með umferð við upphaf gönguleiðar A að gosinu.  Göngumenn fari gætilega og haldi sig fjarri hraunjaðri.  Þá er vakin athygli á því að enn er unnið að lagfæringum á þessari leið.

Í framkvæmd veldur þessi regla ekki vandkvæðum en styrkir og styður það frábæra starf sem unnið er af viðbragðsaðilum á svæðinu.

Foreldrum ungra barna er bent á auðvelda leið inn í Nátthaga þar sem skoða má hraunið sem rann í gosinu í fyrra.  Þaðan sést ekki til gossins inn í Meradölum

The eruption site in Meradalir is open.   Please familiarize yourself with the instructions at safetravel.is at the URL:  https://safetravel.is/uncategorized-is/upplysingasida-vegna-eldsumbrota-a-reykjanesi?lang=is

According to the Icelandic Tourist Board’s count, 4,697 people visited the eruption area yesterday.

The response team’s monitoring went well last night and the most noteworthy event was that a group of 13 people wandered away from route A, despite the fact that the hiking trail is well marked with stakes.  They were shown the right way.  The same happened to a group of 5 hikers. The hiking trail is still being repaired.

It is forbidden to drive motorized vehicles off-road. However, it is permitted to drive such vehicles on glaciers and snow-covered ground off-road outside urban areas if the ground is frozen or the snow cover is solid and it is obvious that there is no risk of damage to nature.  Illegal off-road driving is punishable.

The weather watch’ gas dispersion forecast
d west 5-10 m/s today. Gas pollution travels to the east and could be felt in Ölfus.

An important message from the Norwegian Meteorological Agency for those planning to go to the eruption site

* Gas pollution at the eruption site can always exceed the danger level, the pollution is downwind, so it is safest to look at the eruption with the wind at your back.
* In light winds (<5 m/s) gas can accumulate in depressions, then the wind direction is controlled by the terrain and gas can be above the danger level far up the slopes, all the way around the eruption site. In such cases, the spectators have to move up the mountains and ridges and not stay on the slopes above.

Parents with children under 12 will be turned away from Route A for safety reasons at this time.  The journey can be estimated to take a minimum of 5 to 6 hours.  Gas pollution may be present on the hiking trail, especially in the vicinity of the eruption.  Children have less tolerance for air pollution and are defined as a vulnerable group.  It is also not advisable for children to stay longer than 15 minutes in a place where air pollution is above health protection limits, see information on the website of the Directorate of Health.
Children under the age of 12 are not allowed up to the eruption itself, and emergency personnel monitor traffic at the start of trail A to the eruption.  Hikers should proceed with caution and stay away from the edge of the lava.  Attention is also drawn to the fact that repairs are still being made on this route.

In practice, this rule does not cause problems, but reinforces and supports the excellent work being done by emergency responders in the area.

Parents of young children are advised of an easy route into Nátthagi, where you can view the lava that flowed in last year’s eruption.  From there, you can’t see the eruption in Meradalir.