Unnið að hreinsunarstarfi á Seyðisfirði. Mynd tekin í lok janúar 2021
11 Febrúar 2021 16:08

//English below//
//Polski poniżej//

Hreinsunarstarf:
Unnið er við varnargarða á svæðinu ofan við Tækniminjasafnið og Slippinn.  Þar er búið að móta garðana og vatnsrásir meðfram þeim, einnig er hafin vinna við að undirbúa nýja veituþverun á Hafnargötu og byrjað á að létta af efni ofan við varnargarðana þar sem setþró verður staðsett. Við Búðará er vinnu við varnargarða lokið en nú er unnið við að hreinsa efni innan úr setþrónni, þar eru tvær gröfur og nokkrir vörubílar að störfum.

Veðurspá og aðstæður um helgina:
Spáð er hlýnandi veðri um helgina með talsverðri rigningu, einkum sunnan- og suðaustanlands, en einnig á Austfjörðum á sunnudag. Á Austfjörðum er töluverður snjór til fjalla sem mun blotna og fylgjast þarf með hættu á bæði votum snjóflóðum og skriðuföllum. Af þessum sökum verður aukin ofanflóðavöktun um helgina og fylgst með því hvernig aðstæður þróast á Seyðisfirði. Metið verður um helgina hvort grípa þurfi til rýmingar eða annarra ráðstafana.

Tilkynning vegna þessar verður á þessum vettvangi sendur út á morgun milli klukkan 13 og 16.

Mælitæki til vöktunar:
Sett hafa verið upp mælitæki til þess að fylgjast með hreyfingu jarðlaga í Neðri-Botnum. Einnig eru síritandi vatnshæðarmælar í borholum og úrkomumælir nærri Nautaklauf. Nú eru 32 speglar sem mældir eru með alstöð og þrjú GPS-tæki sem senda sjálfvirkt upplýsingar. Á næstunni verður GPS-tækjum fjölgað í tíu, jafnframt því sem unnið er að viðmóti fyrir þessi gögn fyrir náttúruvárvakt Veðurstofunnar. Til athugunar er að bæta við frekari mælitækjum til vöktunar á skriðuhættunni eins og lýst er í svörum við spurningum íbúa á vef sveitarfélagsins.

 Hættumat:
Unnið er að endurskoðun hættumats fyrir Múlasvæðið næst utan við Búðará, svæði næst utan Stöðvarlækjar og efsta hluta byggðarinnar innan við Búðará og við Botnahlíð utanverða. Áformaðar eru ýmsar rannsóknir á jarðlögum í Neðri-Botnum á næstunni í tengslum við frumathugun á varnarvirkjum fyrir suðurhluta Seyðisfjarðar. Í þessum rannsóknum geta komið fram nýjar upplýsingar sem leiða til frekari endurskoðunar á skriðuhættumati fyrir byggðina. Í fyrirliggjandi hættumati frá 2019 eru skilgreind stór skriðuhættusvæði í suðurhluta þéttbýlisins í Seyðisfirði þar sem upplýsingar hafa fundist í jarðlögum um stórar skriður. Ekki er gert ráð fyrir að meginniðurstöður hættumatsins frá 2019 breytist í grundvallaratriðum og því er gildandi hættumat grundvöllur ákvarðana um þörf fyrir varnaraðgerðir og breytingu á landnotkun og skipulagi Seyðisfjarðar sem taka þarf á næstunni.

Þjónustumiðstöð:
Þjónustumiðstöð almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra er með opið í Herðubreið alla virka daga kl. 11-17 og svarar starfsfólk þar fyrirspurnum íbúa og annarra tengdum aurskriðunum. Jafnframt er boðið upp á sálrænan stuðning og alltaf heitt á könnunni. Upplýsingamiðlun er í höndum Þjónustumiðstöðvarinnar í samvinnu við Múlaþing. Spurningar sem hafa borist í kjölfar íbúafunda og til þjónustumiðstöðvar eru settar með svörum á vef Múlaþings jafnóðum og þær berast. Þær eru einnig þýddar á ensku og pólsku Aurskriður í Seyðisfirði / Landslides in Seyðisfjörður | Múlaþing (mulathing.is)

Félagsþjónusta Múlaþings býður upp á viðtöl á mánudögum í Íþróttahúsi Seyðisfjarðar. Sálfræðiþjónusta er í boði á miðvikudögum á heilsugæslu HSA á Seyðisfirði, athugið að panta þarf tíma hjá HSA 470-3000 eða hægt að fá aðstoð við tímabókanir hjá félagsþjónustunni eða þjónustumiðstöð almannavarna í Herðubreið.

Unnið að hreinsunarstarfi á Seyðisfirði. Mynd tekin í lok janúar 2021


//Polski//

Prace porządkowe:
Trwają prace nad umocnieniami w rejonie powyżej Tækniminjasafn i Slippinn. Tam zamontowano konstrukcje ochronne oraz cieki wodne wzdłuż nich, rozpoczęto także prace nad przygotowaniem nowej drogi przepustowej pod Hafnargata oraz rozpoczęto prace nad odciążeniem nasypu powstałym ponad konstrukcjami ochronnymi, gdzie będzie znajdował się zbiornik. W Búðará prace nad konstrukcjami ochronnymi zostały zakończone. Obecnie trwają prace nad oczyszczeniem materiału z wnętrza zbiornika, w której pracują dwie koparki i kilka ciężarówek.

Prognoza pogody i warunki pogodowe na ten weekend:
Na weekend zapowiada się cieplejsza pogoda ze sporymi opadami deszczu, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju, ale także w niedzielę na Fiordach Wschodnich. Na Fiordach Wschodnich w górach występuje znaczna ilość śniegu, który będzie mokry, dlatego należy monitorować ryzyko zarówno mokrej lawiny, jak i osuwisk. Z tego powodu w weekend zostanie zwiększony monitoring i będziemy monitorować rozwój warunków w Seyðisfjörður. W weekend zostanie ocenione, czy konieczne jest podjęcie ewakuacji lub innych środków.

 Ogłoszenie na ten temat zostanie wysłane jutro między godziną 13 a 16 na tym forum.

Sprzęt monitorujący:
Zainstalowano urządzenia pomiarowe do monitorowania ruchu warstw w Neðri-Botnum. Istnieją również wodomierze w odwiertach i liczniki opadów w pobliżu Nautaklauf. Obecnie są 32 lustra mierzone za pomocą stacji uniwersalnej i trzy urządzenia GPS, które automatycznie wysyłają informacje. W najbliższym czasie liczba urządzeń GPS zostanie zwiększona do dziesięciu, a także interfejs do tych danych monitorowania pogody Urzędu Meteorologicznego. Rozważane są dodatkowe urządzenia pomiarowe do monitorowania zagrożenia osuwisk, opisane w odpowiedziach na pytania mieszkańców na  stronie internetowej gminy. 

Ocena zagrozenia:
Trwają prace nad ponowną oceną ryzyka dla obszaru Múla położonego najbliżej Búðará, obszaru położonego najbliżej Stöðvarlækur oraz górnej części osady wewnątrz Búðará i Botnahlíð na zewnątrz. W najbliższej przyszłości planowane są różne badania warstw w Neðri-Botnar w związku ze wstępnymi badaniami konstrukcji ochronnych południowej części Seyðisfjörður. Badania te mogą ujawnić nowe informacje, które doprowadzą do dalszej oceny ryzyka osuwisk dla zabudowań. Obecna ocena zagrożenia z 2019 r. opisuje obszary zagrożone osuwiskami w południowej części obszaru miejskiego w Seyðisfjörður, gdzie badania gleby wykazały informacje o osuwiskach. Nie przewiduje się, aby główne wyniki oceny ryzyka z 2019 r. uległy zasadniczej zmianie, dlatego obecna ocena ryzyka jest podstawą do podjęcia decyzji o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych oraz zmian w użytkowaniu gruntów i organizacji Seyðisfjörður w niedalekiej przyszłości.

Centrum usługowe:
Centrum usługowe Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji jest otwarte w Herðubreið w każdy dzień roboczy o godz 11-17. Pracownicy odpowiadają na pytania mieszkańców i innych osób związane z osuwiskami. Jednocześnie oferowane jest wsparcie psychologiczne oraz coś ciepłego do napicia się. Rozpowszechnianie informacji jest w gestii Centrum Serwisowego we współpracy z gminą Múlaþing. Pytania, które otrzymano na spotkaniach mieszkańców, kierowane są do centrum obsługi i umieszczane wraz z odpowiedziami na stronie internetowej mulathing.is zaraz po ich otrzymaniu. Są również tłumaczone na język angielski i polski.

Aurskriður í Seyðisfirði / Landslides in Seyðisfjörður | Múlaþing (mulathing.is)

Opieka społeczna Múlaþing oferuje spotkania w poniedziałki w Íþróttahús Seyðisfjörður. Usługi psychologiczne są dostępne w środy w ośrodku zdrowia HSA w Seyðisfjörður. Pamiętaj, że należy umówić się na wizytę w HSA 470-3000 lub możesz uzyskać pomoc przy wizytach w ośrodkach opieki społecznej lub w ośrodku ochrony cywilnej w Herðubreið .


//English//

Cleaning Efforts:
Work on the levees in the area above The Technical Museum and Slippurinn is underway.  The levees and water channels on each side have been consstructed and work has also begun on constructing a new crossing for Hafnargata and the removal of material above the levees where a sediment basin will be located. At Búðará work on the levees is complete and the work is now focused on clearing material from the sediment basin, where two excavators and several trucks are being employed.

Weather Conditions and General Conditions this Weekend:
Warmer weather is forecast for the weekend with considerable precipitation, particularly in the southern and southeastern part of the country, but also in the East Fjords on Sunday. The East Fjords will experience considerable snowfall in the mountains, which will get wet and therefore it is necessary to monitor for risks for wet avalanches and mudflows. Therefore there will be increased flood monitoring this weekend, to see how the situation progresses in Seyðisfjörður.  We will use the weekend to assess whether evacuation or other measures will be necessary.

We will make an announcement in this regard in this location tomorrow between 13:00 and 16:00.

Measuring Instruments:
Measuring instruments have been installed to monitor strata activity in Neðri-Botnar.  Continuous recording instruments to monitor water levels have been installed in bore holes as well as a precipitation gauge near Nautaklauf. There are 32 mirrors now being monitored with a total station and three GPS devices transmitting data. In the near future, we will be increasing the number of GPS devices to ten, as well working on an interface for this data for the Icelandic Meteorological Office’s natural hazard watch. The addition of further measuring instruments to gauge the risk of mudflows is under consideration, as we have addressed in responses to questions which locals inhabitants have addressed to the team via the municipal web portal.

Risk Assessment:
Work is underway to review the risk assessment for the Múla area closest to Búðará, an area closest to Stöðvarlækur and the upper part of the inhabited area on the inner part of Búðará and by the outer part of Botnahlíð. Various studies of the strata in Neðri Botnar are planned in the near future in connection with a preliminary study of protective structures for the southern part of Seyðisfjörður. These studies may reveal new information that will lead to a more extensive review of the risk assessment of mudflows in the area. The current risk assessment from 2019 defines large mudflow hazard zones in the southern part of the densely inhabited area in Seyðisfjörður, where data has been discovered in strata that indicates large landslides. The main results of the risk assessment from 2019 are not expected to change in principle, and therefore the current risk assessment is the basis for the decisions being made with regard to the need for preventive measures, changes in land use, and the re-organization of Seyðisfjörður that will need to take place in the near future.

The Service Center:
The Civil Protection Department of the National Commissioner of Police will be open in Herðubreið every weekday from 11:00 to 17:00, and staff will be on hand to answer any questions inhabitants may have with regard to the mudflows. Psychological services will also be available as well as hot coffee around the clock. The Service Center is responsible for the dissemination of information in collaboration with Múlaþing. Questions that we received following the residents’ meetings, as well as those sent to the service center, are being posted along with responses on the Múlaþing website as soon as they are received. They have also been translated into English and Polish Aurskriður í Seyðisfirði / Landslides in Seyðisfjörður | Múlaþing (mulathing.is)

The Múlaþing Social Services will offer consultation on Mondays in the Seyðisfjörður Gymnasium. Psychological services are available on Wednesdays at the HSA Health Center in Seyðisfjörður, although please note that residents will need to make an appointment with HSA at 470 3000. Social services and the Civil Protection Service Center in Herðubreið will be offering assistance in making appointments.