16 September 2022 10:23

English below
Унизу українська

Embætti ríkislögreglustjóra hefur nú hækkað viðbúnaðarstig á landamærum á hættustig vegna yfirálags til þess að tryggja örugga móttöku á þeim mikla fjölda fólks sem sækir um alþjóðlega vernd á Íslandi. Embættið reiknar með að umsækjendum um alþjóðlega vernd muni fjölga hlutfallslega meira á síðustu mánuðum ársins en á sama tíma eru búsetuúrræði þegar nánast fullnýtt. Hækkun á viðbúnaðarstigi er liður í að bregðast við þessari stöðu.

Síðan innrás Rússa í Úkraínu hófst þann 24. febrúar hafa 1646 einstaklingar með tengsl við Úkraínu sótt um alþjóðlega vernd á Íslandi. Alls hafa 2718 einstaklingar sótt um alþjóðlega vernd á Íslandi það sem af er árinu en næst stærsti hópurinn er frá Venesúela eða 537 einstaklingar og þriðji fjölmennasti hópurinn telur 119 einstaklinga sem hafa tengsl við Palestínu. Þessi fjöldi umsókna um vernd er fordæmalaus en tölurnar eru birtar með fyrirvara um að fleiri umsóknir hafi borist á vinnslutíma þessarar tilkynningar. Samstillt átak viðbragðsaðila og opnun móttökumiðstöðvar í Domus, í kjölfar þess að hættustig á landamærum var lýst yfir þann 8. Mars 2022, skilaði því að vel tókst að bregðast við fjölgun á vinnslu umsókna. Þann 16.maí var viðbúnaðarstig svo fært niður á óvissustig. Mikið viðvarandi og aukið álag á þeim viðbragðsaðilum sem koma að móttöku umsækjenda um alþjóðlega vernd kallar nú á aukna aðstoð og styrkingu móttökukerfisins.

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum frá Vinnumálastofnun þá eru búsetuúrræði sem nýtt eru sem skammtímaúrræði að nálgast fulla nýtingu. Langtímaúrræði sem rekin eru af Fjölmenningarsetri og sveitarfélögum eru jafnframt nánast fullnýtt.

Embætti ríkislögreglustjóra áætlar að umsækjendum um alþjóðlega vernd muni fjölga hlutfallslega síðustu fjóra mánuði ársins en á tímabilinu 1. til og með 15. september hafa samtals 175 einstaklingar sótt um vernd hér á landi. Með því að virkja viðbragðsáætlun vegna álags á landamærum aftur á hættustig verður lagður aukinn þungi í upplýsingaöflun, greiningu og jafnframt miðlun á upplýsingum til umsækjenda um alþjóðlega vernd, milli viðbragðsaðila og til almennings. Tryggt verður að hægt sé að kalla alla viðbragðsaðila að borðinu með skjótum hætti komi til þess að opna þurfi fjöldahjálparstöð ef öll önnur úrræði eru fullnýtt og tryggja þannig umsækjendum um alþjóðlega vernda tímabundið öruggt húsaskjól.

Nánari upplýsingar veitir,
Gunnar Hörður Garðarsson, samskiptastjóri embættis ríkislögreglustjóra
gunnarhg@logreglan.is


English version
Level of preparedness at borders at alert phase – Response to the status of reception and housing resources for applicants for international protection

The Office of the National Police Commissioner has raised the level of preparedness at the border to alert phase due to overload in order to ensure the safe reception of the large number of people applying for international protection in Iceland. The Office expects that the number of applicants for international protection will increase proportionally in the last months of the year, but at the same time, housing resources are already almost fully utilised. Raising the preparedness level is part of responding to this situation.

Since the Russian invasion of Ukraine began on February 24, 1646 individuals with ties to Ukraine have applied for international protection in Iceland. A total of 2,718 individuals have applied for international protection in Iceland so far this year. The second largest group is from Venezuela or 537 individuals and the third largest group includes 119 individuals who have ties to Palestine. This number of applications for protection is unprecedented, but the figures are published with the caveat that more applications have been received during the processing time of this announcement. A concerted effort by responders and the opening of a reception center in Domus after the alert phase on the border was declared on the 8th. March 2022, resulted in a successful response to the increase in processing applications. On May 16, the level of preparedness was lowered to the uncertainty phase.. The persistent and increased pressure on the responders who receive applicants for international protection now calls for increased assistance and strengthening of the reception system.

According to the available information from the Directorate of Labour, the housing resources that are used as short-term resources are approaching full utilisation. Long-term resources run by the Center for Multiculturalism and municipalities are also almost fully utilised.

The Office of the National Police Commissioner estimates that the number of applicants for international protection will increase proportionally in the last four months of the year. Between September 1 and 15, a total of 175 individuals have applied for protection in Iceland. By re-activating the response plan due to overload on borders at the alert phase, increased emphasis will be placed on information gathering, analysis and also the dissemination of information to applicants for international protection, between responders and to the public. It will be ensured that all responders can be called in quickly in the event that a mass aid center needs to be opened if all other resources are fully utilised, thus guaranteeing applicants for international protection temporary safe shelter.

For more information contact
Gunnar Hörður Garðarsson, Head of Communications at the Office of the National Commissioner of the Icelandic Police

gunnarhg@logreglan.is


 

Рівень готовності на кордоні підвищений до небезпечний‘ – Заходи реагування на стан прийому та розміщення заявників на міжнародний захист

Управління комісара державної поліції (Embætti ríkislögreglustjóra) підвищило рівень готовності на кордоні до ‚небезпечний‘ через перевантаження для того, щоб забезпечити безпечний прийом великої кількості людей, які просять міжнародного захисту в Ісландії. Управління очікує, що кількість осіб, які просять міжнародного захисту пропорційно збільшиться в останні місяці року, водночас житлові ресурси вже майже повністю використані. Підвищення рівня готовності є одним з заходів реагування на цю ситуацію.

З моменту вторгнення Росії на територію України 24 лютого 1646 осіб, пов’язаних з Україною, подали заяви на отримання міжнародного захисту в Ісландії. Загалом 2718 осіб подали заяви на отримання міжнародного захисту в Ісландії цього року, друга за величиною група заявників з Венесуели, або 537 осіб, третя за величиною група нараховує 119 осіб, які пов’язані з Палестиною. Така кількість заяв на міжнародний захист є безпрецедентною, але цифри надаються із застереженням, що протягом часу складення та публікації цього оголошення, було отримано ще більше заяв. Спільними зусиллями служб реагування та відкриттям пункту прийому в Домус (Domus) після оголошення рівня ‚небезпечний‘ на кордоні 8 березня 2022 року вдалося успішно відреагувати на збільшення кількості заяв. 16 травня рівень готовності був знижений до рівня ‚невизначений‘. Постійний і посилений тиск на служби реагування, пов’язані з прийомом заявників на отримання міжнародного захисту, вимагає посилення допомоги та зміцнення системи прийому.

Згідно з наявною інформацією, наданою Управлінням з питань праці, житлові ресурси, які використовуються, як короткострокові, майже повністю використані. Довгострокові житлові ресурси, які знаходяться під управлінням Мультикультурного центру та органів місцевої влади, також майже повністю використані.

Управління комісара державної поліції (Embætti ríkislögreglustjóra) прогнозує, що кількість заявників на отримання міжнародного захисту пропорційно збільшиться в останні чотири місяці року, вже з 1 по 15 вересня загалом 175 осіб подали заяви на отримання міжнародного захисту в Ісландії. Активуючи план реагування через велике навантаження на кордоні знову на рівень реагування ‚небезпечний‘, посилений наголос буде приділено збору інформації, аналізу, а також поширенню інформації серед осіб, які подають заяви на отримання міжнародного захисту, між службами реагування та серед громадськості. Буде гарантовано, що буде можливість швидко викликати всі служби реагування, якщо з’явиться необхідність відкрити центр масової допомоги у випадку, якщо всі інші ресурси будуть повністю використані, таким чином гарантуючи тим, хто просить міжнародного захисту, безпечний тимчасовий притулок.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до
керівника відділу комунікацій Управління комісара державної поліції (Embætti ríkislögreglustjóra) пана Гуннара Хьордура Гардарссона (Gunnar Hörður Garðarsson) gunnarhg@logreglan.is